088 Nummer | Wat is 088 netnummer? Kengetal 088 kosten (2024)

Wat is een 088 telefoonnummer?

Een 088 nummer is een landelijk telefoonnummerdat niet geografisch gebonden is. Het kengetal 088 is niet gebonden aan een bepaalde stad of regio.

088 telefoonnummers worden uitgegeven in reeksen van 100, 1000 of 10.000 stuks door de ACM (Autoriteit Consument Markt).

Op deze manier kunnenbedrijven een uniforme nummerreeks registreren en alle vestigingen in het land een opeenvolgend telefoonnummer geven onafhankelijk van de vestigingsplaats.

Samen met 085 nummers zijn 088 nummers nationale telefoonnummers. Telefoonnummers die landelijk bereikbaar zijn tegen lokaal tarief.

De geschiedenis van 088 telefoonnummers

De088-nummerreeksis vanaf 9 september 2004 onderdeel van het officiële nummerplan, dat wordt beheerd door deAutoriteit Consument en Markt(ACM). Er was namelijk steeds maar vraag door grote landelijke organisaties met meerdere filialen aan een eigen telefoonnummer reeks zodat men niet meer afhankelijk was van lokale telefoonnummers.

De introductie van 088-nummers werd dan enthousiast ontvangen.

Organisaties konden vanaf 2004 een blok 088 telefoonnummers vastleggen en deze gebruiken door het hele land voor alle vestigingen of filialen. Een landelijk nummer of lokaal telefoonnummer uit de eigen nummerreeks. Als men telefoonnummers nodig had kon men deze direct uit het eigen nummerblok toewijzen aan een (nieuw) kantoor.

Landelijk telefoonnummer: 088 en 085

Een 088-nummer was enige tijd (2 jaar) het enige landelijke telefoonnummer. Met de komst van085-nummersin de zomer van 2006 kregen 088-nummers er een alternatief bij. Hoewel een 088 nummer nog steeds vaak wordt ingezet zijn ze minder populair dan in het begin. De kracht van 088-nummers (blokken van 100) is immers ook de zwakte; niet elke organisatie heeft zoveel nummers nodig. Bovendien dienen 088-nummers (in tegenstelling tot nummers uit de 085 reeks) eerst bij de ACM te worden geregistreerd wat 2 tot 3 weken duurt. 085 nummers als zakelijk telefoonnummer zijn dezelfde werkdag actief.

Belangrijk is ook dat men 088-nummers niet over meerdere eigen webshops of ondernemingen mag verspreiden: het bedrijf wat de 088-nummers gebruikt moet dezelfde zijn als die ze heeft geregistreerd. Je mag deze niet aan een zusterbedrijf in bruikleen geven. Dit maakt het weinig flexibel voor veel ondernemers maar laat precies zijn waar 088 nummers voor zijn bedoeld: om een landelijke organisatie als bijvoorbeeld de Rabobank 1 reeks eigen telefoonnummers te geven die door het hele land te gebruiken zijn voor de filialen. En ervoor te zorgen dat deze allemaal tegen het normale tarief te bellen zijn.

Kenmerken van 088 nummers

  • 088-nummers zijn geschikt voor organisaties die behoefte hebben aan nummers met een professionele niet-lokale uitstraling. Doorgaans worden ze ingezet door bedrijven die landelijk opereren en meerdere vestigingen/filialen hebben.

  • Nummers uit de 088-reeks worden door de ACM per blok van 100 (of veelvouden hiervan) uitgegeven en geregistreerd.

  • Het tarief voor de beller staat vast: het gewone tarief dat de beller zou betalen voor een oproep naar een lokaal nummer.

  • 088-nummers zijn vanuit het buitenland aankiesbaar.

Let op:

Ook kleinere bedrijven vallen soms voor 088-nummers. Hoewel we dit niet per definitie afraden – de uitstraling van een 088-nummer is positief en er zijn altijd voldoende nummers uit de eigen reeks vrij – kleven er wel een paar nadelen aan. De ACM heeft namelijk regels aan de inzet van 088-nummers verbonden. Dit zijn de belangrijkste:

  • Een blok 088-nummers of individuele 088-nummers uit 1 blok mogen niet worden ingezet door andere bedrijven. Ook niet door bijvoorbeeld een zusteronderneming. Als je drie webshops hebt die allemaal een eigen KvK inschrijving hebben, mogen de nummers niet in bruikleen worden gegeven aan deze zuster webshops. Hier wordt door de ACM actief op gecontroleerd. Als oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd wordt het nummerblok ingetrokken en ben je niet meer telefonisch bereikbaar.

  • Sommige 088-nummerhouders willen een deel van de nummers bij provider A en een deel (later) bij provider B onderbrengen. Dat is echter niet mogelijk. Een provider kan niet één 088-nummer uit een blok aansluiten. Als zo'n verzoek binnenkomt wordt het hele nummerblok overgezet inclusief het nummer van provider A. Waardoor het 088-nummer bij provider A plotseling onbereikbaar is. De flexibiliteit is dus laag en je loopt het risico dat een nummerblok in een betonblok verandert.

Hoe zit het met registreren bij de ACM?

088-nummerblokken worden op eigen bedrijfsnaam vastgelegd bij de ACM. Hier wordt een eigendomsbewijs voor afgegeven. Welke 088-nummers vrij zijn controleer je op onze088-nummer aanvragen pagina. Wij verzorgen de registratie bij de ACM en daarna direct de activatie. Deze procedure neemt ongeveer drie weken in beslag; twee weken voor de toekenning en vijf werkdagen voor activatie van de nieuwe 088-nummers. Uiteraard houden we je op de hoogte van de status van dit proces. Aan het vastleggen bij de ACM door ons zijn geen extra kosten verbonden.

Tip

Als je geen eigen (grote) infrastructuur wilt optuigen zijn085-nummersvaak een beter alternatief. Deze nummers zijn per stuk beschikbaar, direct leverbaar en flexibel te gebruiken en schakelen: op meerdere websites, door verschillende ondernemingen en op meerdere platformen.

Tarieven

Een 088-nummer kost € 45 per maand. Een 085-nummer € 9,95 per maand. Belfabriek berekent geen zogenaamde verkeers- of afleverkosten bij normaal, gemiddeld gebruik van 088-nummers. Er worden dus geen kosten per seconde of minuut in rekening gebracht. Allegeavanceerde functies en toolszijn bij 088-nummers bovendien inbegrepen. Een ‘geen gedoe' en ‘geen verrassingen achteraf' oplossing dus.

Direct een 088 nummer aanvragen?

Klik om direct een088 telefoonnummer aan te vragenen te registreren.

088 Nummer | Wat is 088 netnummer? Kengetal 088 kosten (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6132

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.